Mythological Names of Lord Vishnu:

Adisesh

vishnu

vishnu

Adinath

Ajitesh

Akshaj

Bhudhav

Bhuvanesh

Chakradev

Chakradhar

Chhatrabhuj

Eha

Eka

Ekana

Evyavan

Hemang

Hiranya

Hrishikesh

Ijay

Indivar

Inesh

Ish

Jagannath

Jaipal

Janardan

Jina

Kumud

Kunda

Liladhar

Lohitaksh

Loknath

Madhuban

Mahakram

Mahatru

Mahendra

Namdev

Narayan

Narottam

Nityanta

Padmesh

Parmesh

Pitambar

Pramodan

Purshottam

Rakshan

Ram

Ratnabhu

Ratnanidhi

Samarendra

Samarendu

Samarjit

Satindra

Shridhar

Shrinath

Shripad

Shripal

Shripati

Shriram

Shriranga

Shrivatsa

Shriyans

Sourish

Image Source: http://www.flickr.com/photos/arjuna/3274473715/

Tags: , , ,

No comments yet. Be the first.

Leave a reply