Shri Aiyappa Ashtottara Shatanamavali, 108 Names of Lord Aiyappa:

Photo Source : http://www.flickr.com/photos/drsuryas/597779373/

Om Mahashasthre namaha

shri aiyappa

shri aiyappa

Om Shilpashasthre namaha
Om Lokhashasthre namaha
Om Mahabalaya namaha
Om Dharmashasthre namaha
Om Veerashasthre namaha
Om Kalashasthre namaha
Om Mahojhase namaha
Om Gajadeepaya namaha
Om Angapathe namaha
Om Vyagrapathe namaha
Om Mahadhyuthaye namaha
Om Ganadhyakshaye namaha
Om Mahaguna Ganaye namaha
Om Agraganyaye namaha
Om Nakshatradepaya namaha
Om Chandraroopaya namaha
Om Varahakaya namaha
Om Durvashyamaya namaha
Om Maharoopaya namaha
Om Rigveda Roopaya namaha
Om Kruradhrustaye namaha
Om Anamaayaya namaha
Om Thrinethraya namaha
Om Utpalakaraya namaha
Om Kaalanthakaya namaha
Om Naradeepaya namaha
Om Dakshayagna Nashakaya namaha
Om Kalhara Kusuma Priyaya namaha
Om Madhanaya namaha
Om Madhava Suthaya namaha
Om Mandara Kusuma Priyaya namaha
Om Madhalasaya namaha
Om Veerashasthre namaha
Om Mahasarpa Vibhushanaya namaha
Om Mahasuraya namaha
Om Mahadheeraya namaha
Om Mahapapa Veenashakaya namaha
Om Asiasthaya namaha
Om Sharadharaya namaha
Om Halahaladhara Sutaya namaha
Om Agni Nayanaya namaha
Om Arjuna Patheye namaha
Om Ananghamadhana Turaya namaha
Om Dustha Grahade Paya namaha
Om Sastre namaha
Om Sishtarakshana Deekshitaya namaha
Om Rajarajarchitaya namaha
Om Rajasekaraya namaha
Om Rajasotamaya namaha
Om Manjuleshaya namaha
Om Vararuchaye namaha
Om Varadaya namaha
Om Vayu Vahanaya namaha
Om Vajranghaya namaha
Om Vishnuputhraya namaha
Om Khadghapanaye namaha
Om Balodyathaya namaha
Om Triloka Gyanaya namaha
Om Adi Balaya namaha
Om Kasthuri Tilakamchithaya namaha
Om Pushkaraya namaha
Om Purna Davalaya namaha
Om Purna Veshaya namaha
Om Krupalayaya namaha
Om Pasha Hasthaya namaha
Om Bhaya Pahaya namaha
Om Omkara Roopaya namaha
Om Papaghnya namaha
Om Pashanda Rudera Shanaya namaha
Om Pancha Pandva Samrakshakaya namaha
Om Parapapa Vinashakaya namaha
Om Pancha Vaktra Kumaraya namaha
Om Panch Akrshara Parayanaya namaha
Om Panditaya namaha
Om Sreedhara Suthaya namaha
Om Nyayaya namaha
Om Kavachine namaha
Om Kavina Madhi Pathaye namaha
Om Kandha Yajushe namaha
Om Tarpana Priyaya namaha
Om Shyama Roopaya namaha
Om Navya Dhanyaya namaha
Om Satsamtha Pavi Nashakaya namaha
Om Vyaghra charma Dharaya namaha
Om Shooline namaha
Om Krupalave namaha
Om Venu Vadhanaya namaha
Om Khambu Khantaya namaha
Om Keerita Divi Bushitaya namaha
Om Dhur Jathaye namaha
Om Veerya Nilayaya namaha
Om Veraya namaha
Om Verendra Vandithaya namaha
Om Vishwaroopaya namaha
Om Veerapathaye namaha
Om Vividhardha Phala Pradhaya namaha
Om Maharoopaya namaha
Om Chathurbahave namaha
Om Para Pasha Vimochakaya namaha
Om Naga Kundaladharaya namaha
Om Rathna Keerethaya namaha
Om Jatadharaya namaha
Om Naga Lamkara Samyukthaya namaha
Om Nanarathna Vibushita Dehaya namaha
Om Purnambha Samethaya namaha
Om Pushkalamba Samethaya namaha
Om Hara Hara Puthraya namaha

  • Iti Shree Aiyappa ashtottara shatanamavali Samaptam

Tags: ,

No comments yet. Be the first.

Leave a reply