Shri Durga Ashtottara Shatanamavali, 108 Names of Goddess Durga:

Om Drugayai namaha

Om Shivayai namaha

Om Mahalakshmyai namaha

Om Mahagouryai namaha

Om Chandikaye namaha

Om Sarvagynayai namaha

Om Sarvalokeshayai namaha

Om Sarva karmaphalapradayai namaha

Om Sarva teerdhamayai namaha

Om Punyayai namaha

Om Devayonaye namaha

Om Ayonijaayai namaha

Om Bhumejaayai namaha

Om Nirgunayai namaha

Om Aadharashaktyai namaha

Om Aaneeshvaryai namaha

Om Nirgunayai namaha

Om Niramhamkarayai namaha

Om Sarvagarvavimardhinyai namaha

Om Sarvalokapriyayai namaha

Om Vaanyai namaha

Om Sarvavidyadhidevataayai namaha

Om Parvatyai namaha

Om Devamatre namaha

Om Vaneeshayai namaha

Om Vindyavasinyai namaha

Om Tejovatyai namaha

Om Mahamatre namaha

Om Kotisuryasamaprabhayai namaha

Om Devatayai namaha

Om Vahnirupayai namaha

Om Satejase namaha

Om Varnarupinyai namaha

Om Gunashayayai namaha

Om Gunamadhyayai namaha

Om Gunatrayavivarjitayai namaha

Om Karmagynanapradayai namaha

Om Kantayai namaha

Om Sarvasamharakarinyai namaha

Om Dharmagynanayai namaha

Om Dharmanistayai namaha

Om Sarvakarmavivardhitayai namaha

Om Kamakshmai namaha

Om Kamasamhartyai namaha

Om Kamakrodhavivarjitayai namaha

Om Shankaryai namaha

Om Shambhavyai namaha

Om Shantayai namaha

Om Chandrasuryagnilochanayai namaha

Om Sujayayai namaha

Om Jayabhumishtayai namaha

Om Jaahnavyai namaha

Om Janapujitayai namaha

Om Shastrasyai namaha

Om Shastramayyai namaha

Om Nityayai namaha

Om Shubhayai namaha

Om Chandhrardhamastakayai namaha

Om Bharatyai namaha

Om Bramaryai namaha

Om Kalpayai namaha

Om Karalyai namaha

Om Krushanapingalayai namaha

Om Bramhai namaha

Om Narayanyai namaha

Om Roudryai namaha

Om Chandramrutaparisrutayai namaha

Om Jyeshtayai namaha

Om Indirayai namaha

Om Mahamayayai namaha

Om Jagatgrushtyadhikarinyai namaha

Om Bramhandakotisamsdhanayai namaha

Om Kaminyai namaha

Om Kamalaalayayai namaha

Om katyayanyai namaha

Om Kalaateetayai namaha

Om Kalasamharakarinyai namaha

Om Yoganishtayai namaha

Om Yogigamyayai namaha

Om Yogidyeyayai namaha

Om Tapasvinyai namaha

Om Gynanapupayai namaha

Om Nirakarayai namaha

Om Bhaktabhishtaphalapradayai namaha

Om Bhutatmekayai namaha

Om Bhutamatre namaha

Om Bhuteshyai namaha

Om Bhutadarinyai namaha

Om Svadhayai namaha

Om Nareemadhyagatayai namaha

Om Shadadharadivardhinyai namaha

Om Mohitamshubhadayai namaha

Om Shubhrayai namaha

Om Sukshmayai namaha

Om Matrayai namaha

Om Niralasayai namaha

Om Nimnagayai namaha

Om Neelasamkashayai namaha

Om Nityanandayai namaha

Om Harayai namaha

Om Paraayai namaha

Om Sarvagynanapradayai namaha

Om Anamtayai namaha

Om Satyayai namaha

Om Durlabharupinyai namaha

Om Sarasvatyai namaha

Om Sarvagatayai namaha

Om Sarvabheeshtapradainyai namaha

  • Iti Shree Durga Ashtottara Shatanamavali Samaptam

Tags: , , , , ,