Shri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali, 108 Names of Goddess Laxmi:

Image Source : http://www.flickr.com/photos/svaoum/1451644485/

Om Prakruthyai namaha

Om Vikruthyai namaha

maa lakshmi

maa lakshmi

Om Vidyayai namaha

Om Sarva-butha-hita-pradayai namaha

Om Shradhayai namaha

Om Vibhutyai namaha

Om Surabyai namaha

Om Para-matma-kayai namaha

Om Vache namaha

Om Padma-layayai namaha

Om Padmayai namaha

Om Suchayai namaha

Om Swahayai namaha

Om Swadayai namaha

Om Sudhayai namaha

Om Dhanyayai namaha

Om Hiranyayai namaha

Om Lakshmyai namaha

Om Nitya-poostayai namaha

Om Vibha-varyai namaha

Om Adityai namaha

Om Dityai namaha

Om Dhiptayai namaha

Om Vasu-dayai namaha

Om Vasu-dharinyai namaha

Om Kama-layai namaha

Om Kanthayai namaha

Om Kamakshmyai namaha

Om Kroda-sambavayai namaha

Om Anugraha-paradayai namaha

Om Budhaye namaha

Om Anaghayai namaha

Om Hari-vallabayai namaha

Om Ashokayai namaha

Om Amrutayai namaha

Om Loka-shoka-vinasinyai namaha

Om Dharma-nilayayai namaha

Om Karu-nayai namaha

Om Loka-mathre namaha

Om Padma-priyayai namaha

Om Padma-hastayai namaha

Om Padma-kshemyai namaha

Om Padam-sundaryai namaha

Om Padmod-bhavayai namaha

Om Padma-mukyai namaha

Om Padma-naba-priyayai namaha

Om Ramayai namaha

Om Padma-mala-darayai namaha

Om Devyai namaha

Om Padminyai namaha

Om Padma-gandinyai namaha

Om Punya-gandayai namaha

Om Supra-sannayai namaha

Om Prasadabi-mukhyai namaha

Om Prabhayai namaha

Om Chandra-vadhanayai namaha

Om Chandrayai namaha

Om Chandra-sahodaryai namaha

Om Chatur-bhujayai namaha

Om Chandra-roopayai namaha

Om Indirayai namaha

Om Indu-seethalayai namaha

Om Ahloda-janyai namaha

Om Pustyai namaha

Om Shivayai namaha

Om Shivakaryai namaha

Om Satyai namaha

Om Vimalayai namaha

Om Vishwa-jananyai namaha

Om Tustayai namaha

Om Dharidhrya-nashinyai namaha

Om Preeti-phuskarinyai namaha

Om Shantayai namaha

Om Shukla-malyam-barayai namaha

Om Shriyai namaha

Om Bhaskaryai namaha

Om Bilva-nilayayai namaha

Om Vara-rohayai namaha

Om Yashasvinyai namaha

Om Vasundarayai namaha

Om Udarangayai namaha

Om Harinyai namaha

Om Hema-malinyai namaha

Om Dhana-dhanya-karyai namaha

Om Sidhaye namaha

Om Srainya-saumyayai namaha

Om Shubha-pradhayai namaha

Om Nrupa-veshma-gatha-nandhayai namaha

Om Varalakshmai namaha

Om Vatsu-pradhyai namaha

Om Shubayai namaha

Om Hiranya-prakarayai namaha

Om Samudra-tanayayai namaha

Om Jayayai namaha

Om Mangalayai namaha

Om devyai namaha

Om Vishnu-vaksha-stala-stitayai namaha

Om Vishnu-patnai namaha

Om Prasanakshyai namaha

Om Narayana samashritayai namaha

Om Daridhrya-dvamsinyai namaha

Om Dhevyai namaha

Om Sarvo-padrava-varenyai namaha

Om Nava-durgayai namaha

Om Maha-kalyai namaha

Om Bramha-vishnu-shivat-mikayai namaha

Om Tri-kala-gnyana-sampannayai namaha

Om Bhuwa-neshwaryai namaha

  • Iti Shree Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Samaptam

Tags: , , , , , ,