Shri Ganesha Ashtottara Shatanamavali, 108 Names of Lord Ganesha:

Image Source : http://www.flickr.com/photos/hennalounge/847374713/

Om Gajananaya namaha
Om Ganadhyakshaya namaha
Om Vignarajaya namaha

Ganesha

Ganesha

Om Vinayakaya namaha
Om Dwimaturaya namaha
Om Dwimukhaya namaha
Om Pramukhaya namaha
Om Sumukhaya namaha
Om Krutine namaha
Om Supradeepaya namaha
Om Sukhanidhaye namaha
Om Suradhyakshaya namaha
Om Surarighnaya namaha
Om Mahaganapataye namaha
Om Manyaya namaha
Om Mahakalaya namaha
Om Mahabalaya namaha
Om Herambaya namaha
Om Lambajatharaya namaha
Om Haswagrivaya namaha
Om Mahodaraya namaha
Om Madotkataya namaha
Om Mahaviraya namaha
Om Mantrine namaha
Om Mangalaswarupaya namaha
Om Pramodaya namaha
Om Pradhamaya namaha
Om Pragnaya namaha
Om Vignagatriye namaha
Om Vignahantre namaha
Om Viswanetraya namaha
Om Viratpataye namaha
Om Sripataye namaha
Om Vakpataye namaha
Om Srungarine namaha
Om Ashritavatsalaya namaha
Om Shivapriyaya namaha
Om Sheeghrakarine namaha
Om Saswataya namaha
Om Balaya namaha
Om Balodhitaya namaha
Om Bhavatmajaya namaha
Om Puranapurushaya namaha
Om Pushne namaha
Om Pushkarochita namahaya
Om Agraganyaya namaha
Om Agrapujyaya namaha
Om Agragamine namaha
Om Mantrakrutaye namaha
Om Chamikaraprabhaya namaha
Om Sarvaya namaha
Om Sarvopasyaya namaha
Om Sarvakartre namaha
Om Sarvanetraya namaha
Om Sarvasiddhipradaya namaha
Om Sarvasiddaye namaha
Om Panchahastaya namaha
Om Parvatinadanaya namaha
Om Prabhave namaha
Om Kumaragurave namaha
Om Akshobhyaya namaha
Om Kunjarasurabhanjanaya namaha
Om Pramodaptanayanaya namaha
Om Modakapriya namaha
Om Kantimate namaha
Om Dhrutimate namaha
Om Kamine namaha
Om Kavidhapriyaya namaha
Om Brahmacharine namaha
Om Brahmarupine namaha
Om Brahmavidhyadhipaya namaha
Om Jishnave namaha
Om Vishnupriyaya namaha
Om Bhaktajivitaya namaha
Om Jitamanmadhaya namaha
Om Ishwaryakaranaya namaha
Om Jayase namaha
Om Yakshakinnerasevitaya namaha
Om Gangansutaya namaha
Om Ganadhisaya namaha
Om Gambhiraninadaya namaha
Om Vatave namaha
Om Abhishtavaradaya namaha
Om Jyotishe namaha
Om Bhktanidhaye namaha
Om Bhavagamyaya namaha
Om Mangalapradaya namaha
Om Avyaktaya namaha
Om Aprakrutaparakramaya namaha
Om Satyadharmine namaha
Om Sakhye namaha
Om Sarasambhunidhaye namaha
Om Mahesaya namaha
Om Divyangaya namaha
Om Manikinkinimekhalaya namaha
Om Samastadivataya namaha
Om Sahishnave namaha
Om Satatodditaya namaha
Om Vighatakarine namaha
Om Viswadrushe namaha
Om Viswarakshakrute namaha
Om Kalyanagurave namaha
Om Unmattaveshaya namaha
Om Avarajajite namaha
Om Samstajagadhadharaya namaha
Om Sarwaishwaryaya namaha
Om Akrantachidakchutprabhave namaha
Om Srivigneswaraya namaha

  • Iti Shree Ganesha Ashtottara Shatanamavali Samaptam

Tags: ,